زمان مطالعه: ۳ دقیقه

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

برای اطلاع از تعبیر خواب جن با تعبیرک همراه باشید.

جن از عنصر آتش است. جز موجودات ناشناخته نیز میباشد.

تعبیر خواب جن، روبه رویی با فتنه و دشمنی است.

تعبیر خواب ترسیدن از جن و فرار کردن از آن، به معنی امنیت یافتن و سود بردن است.

اگر در خواب جنی در خانه خودتان دیدید، او یک دشمن خانگی است. و این خواب هشدار میدهد که، مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

اگر جن را در مکانی ناآشنا دیدید،به معنی دشمن بیگانه است. که با او روبه رو خواهید شد.

جن خوشحال در خواب به معنی، دچارشدن به غم و اندوه، بیننده خواب است. اما جن ناراحت و غمگین برعکس آن است.

تعبیر دوستی با جن در خواب، مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است.

اگر در خواب با جن دعوا کردید یعنی، صلح میکنید و سلامت میشوید.

شادی اجنه و جشن و سرور آن ها در خواب، شادی دشمنان بیان میشود که خوب نیست. چون شادی دشمن، با غم و اندوه ما همراه است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

بدان که معبران را در این خلاف است.

بعضی گفته اند دشمن است.

بعضی گفته اند بخت است.

و کامروائی در آن کار که بود.

جن به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است. دلیل که عز و دولت یابد.

اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند.

اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود.

اگر با جن جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اجنه بعضی مسلمانند. و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است.

اگرچه کافر باشند، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

حضرت دانیال گوید :

اگر به خواب دید که در میان اجنه است. دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود.

اگر بیند جن او در گردن گرفت و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود.

اگر بیند جن او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد.

اگر بیند اجنه با او به لطف سخن می گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.

اگر جن را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود.

اگر جن را در خانه بد بیند، حالش بد شود.

اگر بیند جن او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.

جابرمغربی گوید :

اگر جن را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود.

اگر بیند پادشاه اجنه او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد.

اگر جن جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد.

اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند.

اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جائی که امید ندارد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.

اول : دوستی عزیز

دوم : بخت و دولت

سوم : کاری که دارد از او کامرانی یابد.

چهارم : بزرگی و حشمت

پنجم : خبر دروغ و کارهای باطل است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است.

چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود.

اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید.

اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است. و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند.

اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.

اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید.

مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.

اگر در خواب قیافه آشنایی را دیدید و احساس کردید که او جن است. تعبیر همان است که نوشته شد.

اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود.

اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید.

دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است.

اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می کند. و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

 

 

بارگذاری مقالات بیشتر مرتبط
بارگذاری بیشتر توسط مدیر
 • تعبیر خواب فرش

  تعبیر خواب فرش

  زمان مطالعه: 2 دقیقه تعبیر خواب فرش تعبیر خواب فرش از دیدگاه عالمان دینی و عارفان غیر دین…
 • تعبیر خواب فیل

  تعبیر خواب فیل

  زمان مطالعه: 4 دقیقه تعبیر خواب فیل ممکن است گاهی با دیدن حیوانی مانند فیل در خواب مواجه …
 • تعبیر خواب فانوس

  تعبیر خواب فانوس

  زمان مطالعه: 2 دقیقه تعبیر خواب فانوس دیدن فانوس در خواب نشانه چیست؟ برای اطلاع از تعبیر …
 • تعبیر خواب فصل بهار

  تعبیر خواب فصل بهار

  زمان مطالعه: 2 دقیقه تعبیر خواب فصل بهار برای اطلاع از تعبیر خواب فصل بهار همراه تعبیرک ب…
 • تعبیر خواب فلفل

  تعبیر خواب فلفل

  زمان مطالعه: 2 دقیقه تعبیر خواب فلفل برای مطلع شدن از تعبیر خواب فلفل این مطلب را تا انته…
 • تعبیر خواب فاضلاب

  تعبیر خواب فاضلاب

  زمان مطالعه: 2 دقیقه تعبیر خواب فاضلاب در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب فا…
بارگذاری بیشتر در تعبیر خواب بر اساس الفبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

تحلیل فرمانده‌کل سپاه از شکست‌های پی‌‌‌در‌پی آمریکا در منطقه/ عقب‌نشینی‌های آشکار ‌قدرت‌های بزرگ ‌از منطقه آغاز شد+ فیلم

زمان مطالعه: 2 دقیقه گروه استان‌ها ـ فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان ̶…